Sự khôn ngoan và lòng chân thành có gắn liền với nhau không nhỉ? Trong nhiều trường hợp là không. Riêng tôi càng khẳng định niềm tin sự khôn ngoan chỉ có thể phát huy tác dụng nếu đi đôi với lòng chân thành, nhất là sau buổi hội thảo: Chiến lược Quản lý nhân

Kỷ niệm 10 năm MCI

Để gọi vốn thành công: Phải hiểu nhà đầu tư trước đã! Cũng giống như một cuộc tình, nếu chàng muốn có được cái gật đầu của nàng, chàng sẽ phải tìm mọi cách hiểu nàng. Start up muốn được nhà đầu tư rót vốn cũng phải hiểu “nàng” trước đã! Có quá nhiều điều

I don’t want to work as an engineer forever? I have  start-up ideas but I don’t know where to start? I don’t want to be an engineer anymore. Now what? How can I get a promotion? Career change advice? Join us: “How MBA in innovation advances career path for Engineers” to find the answers. Time: 18:00 19/10/2017 Location: Trung

INFO DAY FOR MBA-MCI CANDIDATES

  You are in a transformation of enhancing your business or/and career path to the greater development? The best Innovative MBA program (MBA-MCI) in Consulting Management, Entrepreneurship & Innovation from Switzerland will be a good match for you. The MBA-MCI Info Day for MBA Candidate is your perfect opportunity to explore: Course information, including entry