Kỷ yếu Consulting Forum 2012

MỤC LỤC

1. Lời cảm ơn

2. Đề dẫn

3. Chương trình tư vấn quản lý quốc tế (EMBA-MCI) phát triển kỹ năng chuyên nghiệp cho một thế giới kinh doanh toàn cầu hóa

........................................................ GS.TS. ROLF DIETER REINEKE

4. Kinh tế Việt Nam 2012 – Hiện trạng và triển vọng

........................................................ CHUYÊN GIA KINH KẾ PHẠM CHI LAN

5. Gỡ rối doanh nghiệp trong toàn cảnh kinh tế vĩ mô 2012

........................................................ TS. PHẠM ĐỖ CHÍ

6. Giữ nhịp tăng trưởng bền vững tại Việt Nam: Thách thức về năng suất

........................................................ VIỆN NGHIÊN CỨU TOÀN CẦU MCKINSEY

7. Thị trường dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ quản lý tại Tp.HCM & một số kiến nghị

........................................................ PGS. TS. BÙI NGUYÊN HÙNG

8. Xu hướng phát triển ngành Tư vấn quản lý ở châu Âu& những hàm ý cho thị trường ViệtNam

........................................................ GS.TS. ROLF DIETER REINEKE

9. Chiến lược, cấu trúc và tính chất tăng trưởng trong môi trường kinh doanh toàn cầu của các Doanh nghiệp trên đất Mỹ

........................................................ GS.TS. RONALD D. MCNEIL

10. Quản lý thay đổi trong quá trình thôn tính & Sát nhập (M&A)

........................................................ GS.TS. ROLF DIETER REINEKE

11. Thực tiễn tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam năm 2009 đến nay – Những thách thức, xu hướng, khuyến nghị

........................................................ ÔNG TRẦN BẰNG VIỆT – MBA MSc

12. Kinh nghiệm về tái cấu trúc doanh nghiệp và tư vấn tái cấu trúc – Nâng cao năng lực cạnh tranh 2012 – Phát triển bền vững trong thời khủng hoảng

........................................................ ÔNG NGUYỄN ĐÌNH NHƠN

13. Tái cấu trúc doanh nghiệp dưới góc nhìn phân quyền, chế ước và thượng tôn pháp luật trong hoạt động quản trị

........................................................ LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN CƯỜNG

14. Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì trước khi triển khai ERP

........................................................ TS. NGUYỄN VĂN HỢP

15. "Tái cấu trúc" hay "Sắp xếp lại" cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

........................................................ Ông Robert Trần

PHỤ LỤC

1. Diễn giả “Diễn đàn Tư vấn Quản trị lần 1” – 26/5/2012

2. Tổng quan EMBA-MCI

Đặt vé online hoặc đặt vé qua điện thoại số 0906 115 098 (Mr. Nhựt) để nhận mức ưu đãi tốt nhất.