Đây là những kinh nghiệm thuyết trình thành công của startup đã chiến thắng tại RISE 2017.

IMG_0390

IMG_0390

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, các công ty và những tổ chức tư nhân phát triển được là nhờ triển khai thành công hàng loạt các dự án kinh doanh của mình. Điều này dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các chuyên gia tư vấn cả bên trong lẫn bên ngoài của những tổ chức đó.