Bạn nghĩ học bổng rất khó lấy? Bạn cho rằng học bổng chỉ dành cho học sinh, sinh viên? Không! Đừng để những khái niệm này đánh mất cơ hội phát triển bản thân của bạn. Học bổng sau Đại Học và Cao Học vẫn chiếm phần lớn ngân sách của các quỹ học bổng