Đây là những kinh nghiệm thuyết trình thành công của startup đã chiến thắng tại RISE 2017.